Kredi kartı ve taksit seçeneklerimiz ile ödeme kolaylığı..

Ana Sayfa | Konut | Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR ?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamda belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan sigorta sistemidir.SİGORTA KAPSAMIZorunlu Deprem Sigortası ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmaktadır. 

27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" gereğince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar sigorta kapsamı dışında kalan binalardır. 

Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar ve Manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı dışında kalan hallerdir.